Wetenschappelijke stages

Binnen onze praktijk worden tal van wetenschappelijke projecten uitgevoerd op het gebied van de huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde, psychologie en gezondheidswetenschappen. Studenten van de UvA en de VU worden in de gelegenheid gesteld om, als het in ons programma past, bij ons hun wetenschappelijke stage (bachelor of master) te lopen. Met wederzijds voordelen: een interessante stage op een bijzondere plek voor de student en wetenschappelijke arbeid die voor ons relevant is. Win-win dus.

 

 

In 2018 worden er weer stageplaatsen vervuld door studenten Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde ea om een wetenschappelijk onderzoek te doen. voorjaar 2018 is “volgeboekt”, nieuwe kansen in het najaar van 2018.

Mogelijke onderwerpen voor de toekomst:

 • Gezondheid en gezondheidsgedrag van studenten:
  • Zijn Geneeskunde (Rechten, Psychologie, natuurkunde etc) studenten (on)gezonder dan andere studenten?
  • Concentratiestoornissen, wat zijn determinamten daarvan en zijn er mogelijkheden voor E-interventie
  • Ontwikkelen van een gevalideerde vragenlijst voor het onderzoeken van stress en burn-out bij studenten
  • Wat zijn belemmerende / bevorderende factoren om hulp te zoeken bij problemen
  • Studeren studenten die sporten beter?
  • Kunnen verschillende “stress reductie interventies” verschil maken bij de door studenten ervaren (tentamen)stress
  • Eten studenten gezond en wat zijn de belemmerende / bevorderende factoren
  • Vertoont een subgroep van buitenlandse studenten (bijvoorbeeld afkomstig uit China) ander studie- en/of gezondheidsgedrag, zijn er knelpunten en hoe lossen we die op
  • Eenzaamheid onder studenten een vervolg (zie stage 2017)
  • Herrie en gehoorschade, wat vinden studenten en wat doen ze
  • Methylfenidaat (Ritalin) bij gebruikers, wat vinden ze zelf de voordelen en nadelen, en hoe komt men er aan?
  • Ongewenste seks, hoe vaak komt dat voor en wat zijn omstandigheden (verbaal of fysiek geweld, alcohol, drugs, groepsdruk) die daar een rol bij spelen?
 • E-Health:
  • Empowerment van patiënten via internet applicaties
  • Voorbereiden van een RCT voor de behandeling van slaapstoornissen met een E-Health applicatie
  • Is Geluk te bevorderen met een E-Health applicatie?
  • Keuzehulp Concentreren, werken aan een website met modules.
  • Keuzehulp vaginale klachten
  • Keuzehulp Overspannen of Burn-out
  • Keuzehulp Wat te doen bij migraine
  • Keuzehulp Anticonceptie, wat vinden mannen van anticonceptie en van een keuzehulp?
  • Hoe geef je zinvol en effectief feedback op gerapporteerde gezondheid
  • Welke mogelijkheden biedt eHealth voor huisartsen en praktijkondersteuners op het gebied van stoppen met roken?
 • Huisartsgeneeskundige onderwerpen:
  • Acne, de huisarts en isotretinoine, een goed stel? Wat vinden patiënten met acne ervan om door de huisarts behandeld te worden met isotretinoine, en wat vindt de huisarts?
  • Hoe betrek je patiënten bij de praktijk,?
  • Retrospectief onderzoek naar ontlastingsonderzoek naar parasieten in onze praktijk, hoe vaak en waarom wordt dit aangevraagd en wat leverde dat op, zijn er extra handvatten om te beslissen om wel / niet testen te ontwikkelen?
  • Alcoholgebruik in de spreekkamer, wat wil de patiënt van de huisarts en wat wil de dokter
  • Te dik, schuldig voelen en niet afvallen, een klemmende combinatie, wat te doen
  • Langdurig uitblijven van de menstruatie (amenorroe), wat voor emotionele impact heeft dat en wat kan de dokter doen?
  • Anorexia nervosa bij ons in de praktijk, hoe ziet onze patiënten populatie er uit, wat zijn therapeutische mogelijkheden, en waar hebben de patiënten het meest aan gehad.
  • De beleving van de patiënt bij de behandeling van acne door de huisarts. Kan de huisarts een grotere rol spelen in de behandeling van acne (zowel het lichamelijke als het emotionele aspect), zodat minder patiënten doorverwezen hoeven te worden naar de dermatoloog.
  • Geneesmiddelen in het oppervlaktewater, is er voor de huisartspraktijk een groene en rode lijst op te stellen met  goed afbreekbare / minder gevaarlijke en slecht afbreekbare / meer gevaarlijke medicijnen? En wat vindt de beroepsgroep cq de patiënt cq de apotheker daarvan.
  • Bijwerkingen van methylfenidaat bij volwassenen, in hoeverre komen die voor in onze praktijk?
  • We hebben alle migraine patiënten uit de praktijk in 2016 benaderd over hun therapie, in hoeverre heeft dit bij patiënten tot aanpassing van de therapie geleid en wat waren de verdere effecten?
  • Learning from excellence, is het nuttig om in de praktijk een “Positieve Incidenten Melden” (vergelijk Veilig Incidenten Melden, maar dan over dingen die extra goed gingen maar we wel van kunnen leren) procedure te ontwerpen en er een pilot mee te starten
  • Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren wat houdt ons tegen of waarom lukt ons dat niet? Leuk projectje voor heel / half Amsterdam
  • Vrouwen van 35 jaar en ouder met de combi roken en de pil: ze moeten kiezen of stoppen met roken of met de pil…. , maar hoe organiseer je dat en wat vinden vrouwen daarvan.
  • Tevredenheid met anticonceptie. Anticonceptie wordt breed gebruikt, maar hoe tevreden is men hiermee? Is er bijvoorbeeld verschil in tevredenheid  tussen gebruiksters van het hormoonspiraal en het hormoonstaafje?
  • Rozemarijn zou het geheugen stimuleren, is hier wetenschappelijke grond voor?
  • Welk effect heeft een verkeerd uitstrijkje van de baarmoedermond en de behandeling daarvan op de seksuele beleving
  • Stel een huisartspraktijk is een bedrijf, hoe zet je dat bedrijf dan in de markt?
  • Met welke wetten heeft de huisarts eigenlijk te maken en hoe werkt dat in de praktijk?

Voordat we een stageplaats toekennen beoordelen we een stageplan. Dit plan wordt door de stagiair gemaakt waarbij het “wat en hoe”  uitgewerkt moet worden, daar hoort dan ook al een oriënterend literatuuronderzoek bij.

Het is van meerwaarde als de praktijk er ook wat aan heeft of kan hebben.

Het komt voor dat we op een onderwerp meerdere gegadigden hebben, dan kiezen we degene wiens plan ons het beste bevalt.

Stages voorjaar 2018

Iris Bunte doet in het kader van de combinatie Klinische neuropsychologie aan de UvA / Major Science in Society aan de VU Amsterdam,  onderzoek naar de prevalentie en huidige behandeling van seksuele disfuncties bij zowel mannen als vrouwen. Het is de bedoeling in kaart te brengen of professionals al werken met E-sexual health betreft deze problematiek en wat er over E-sexual health bekend is onder de patiëntenpopulatie. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit onderzoek bij kan dragen aan de ontwikkeling van een applicatie voor seksuele disfunctie voor een efficiëntere en drempelverlagende behandeling van de patiënt door de huisarts.

 

Monique van Weeren doet in het kader van haar master opleiding Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences (MPA) aan de VU Amsterdam onderzoek naar slaapproblemen onder studenten in Amsterdam. Studenten kunnen een tekort aan slaap ervaren door onder andere studiestress en ongezond slaapgedrag zoals cafeïne consumptie en alcohol/drugs gebruik. Monique gaat in kaart brengen welke slaapproblemen spelen bij studenten in het hoger onderwijs (niet kunnen inslapen, niet kunnen doorslapen, etc) en welke factoren hieraan gerelateerd zijn (faalangst, drugsgebruik, etc.) . Ook gaat ze onderzoeken in hoeverre studenten bekend zijn met de slaap hygiëne richtlijnen, of en waar de studenten informatie hebben gezocht over hun slaapproblematiek en of ze behoefte hebben aan eHealth interventies hiervoor. Verder zal zij de rol die verschillende professionals/ organisaties op zich kunnen nemen uitwerken, m.b.t. beleid (voorlichting e.d.)  ter verbetering van het slaapgedrag van studenten.

 

Stages najaar 2017

Jenneke Leen was zesdejaars student Geneeskunde aan de UvA / AMC. Voor haar wetenschappelijke stage deed zij onderzoek naar frequente bezoekers. Deze patiënten doen een onevenredig groot beroep op de zorg. (meer werkuren en kosten)  Uit eerder onderzoeken is gebleken dat mensen die vaak bij de huisarts komen vaker chronische ziekten, psychische klachten, onverklaarde lichamelijke klachten en sociale problemen hebben. Mogelijk spelen onvervulde verwachtingen en behoeftes ook een rol en worden deze verwachtingen en behoeftes niet herkend door de huisarts. Uitkomsten leiden mogelijk naar tips ter verbetering  en efficiënter maken van de zorg aan deze patiënten. Haar verslag vind je hier.

Lotte Douwes doet onderzoek in het kader van haar bachelor Toegepaste Psychologie aan het NTI naar de interventiemogelijkheden voor PhD studenten die psychische gezondheidsproblematiek ervaren. Uit eerder onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de PhD studenten psychische gezondheidsklachten ervaart, waaronder depressie en burn-out.
De onderzoeksresultaten zullen worden verwerkt in het feedbacksysteem van de PhD Health Check. Dit is een geautomatiseerd online instrument waarmee onder andere de risicofactoren op en de aanwezigheid van (psychische) gezondheidsproblematiek bij PhD studenten kunnen worden gedetecteerd. Vervolgens ontvangt de PhD student een e-mail met daarin gepersonaliseerde feedback met scores en interventiemogelijkheden passend bij de problematiek die hij of zij ervaart. Onder de interventiemogelijkheden vallen zowel zelfhulpadviezen, het volgen van verschillende vormen van E-therapie of andere passende vormen van begeleiding van bijvoorbeeld een psycholoog.

 

Stages voorjaar 2017

Merel Hoek deed in het kader van haar master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences (MPA) aan  de VU onderzoek naar de ontwikkeling van een e-service voor vaginale klachten.  Hoewel uit onderzoek blijkt dat vaginale klachten vaak voorkomen onder de algemene bevolking, consulteert slechts een klein deel van de vrouwen de huisarts daarvoor.  Schaamte en angst voor een soa of andere vaginale aandoeningen spelen hierbij een grote rol. Een e-service kan vrouwen helpen hun klachten voor zichzelf in kaart te brengen en weloverwogen een geschikte behandeling te kiezen. Hierdoor kan de e-service bijdragen aan het efficiënt inzetten van de zorg door de huisarts. Merel haar rapport vind je hier.

Carmel van den Berk deed in het kader van haar bachelor stage Gezondheidswetenschappen aan  de VU Amsterdam,  onderzoek naar Ritalin misbruik onder Amsterdamse studenten. Een op de 10 studenten heeft wel eens Ritalin gebruikt om beter te kunnen studeren. Deze studenten hebben vaak geen ADHD-diagnose en gebruiken de medicatie oneigenlijk. Oneigenlijk gebruik kan gepaard gaan met afhankelijkheid en negatieve bijwerkingen. Hoewel artsen een bron van toegang zijn, is er weinig bekend over hun motieven tot voorschrijven van Ritalin. Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de beleving en waarnemingen van de professionals en de data uit de literatuur; 82% van de professionals verwacht geen misbruik. De ervaringen en meningen van huisartsen, studentenpsychologen  en psychiaters met betrekking tot het gebruik en misbruik van Ritalin zijn daartoe in kaart worden gebracht middels kwalitatief onderzoek. Hier haar verslag.

Joyce Pijpers deed in het kader van haar masterstage Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences (MPA) onderzoek naar eenzaamheid onder Amsterdamse studenten. Uit de Studentengezondheidstest 2013-2014 blijkt dat maar liefst 20% van de studenten gevoelens van eenzaamheid ervaart. Eenzaamheid is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie. Joyce onderzocht welke factoren bijdragen aan deze gevoelens van eenzaamheid en welke factoren een gevoel van eenzaamheid juist verminderen voor verschillende groepen studenten. Haar rapport lees je hier.

Amber Hamacher studeerde Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij deed onderzoek naar hoe de naamsbekendheid van de studentenartsen, die jongvolwassen studenten als doelgroep heeft, bevorderd/vergroot kan worden met behulp van de inzet van social media.  De wensen en behoeften van de doelgroep omtrent  de voorkeur voor bepaalde social mediakanalen en content werd onderzocht. Haar verslag vind je hier.

 

Janine Pingen deed in het kader van haar studie Gezondheid en leven aan de VU Amsterdam, onderzoek naar het drugsgebruik van studenten. Ze onderzoekt welke drugs studenten gebruiken, waar de studenten hun drugs vandaan halen, en welke factoren het drugsgebruik beïnvloeden. Ze keek bijvoorbeeld naar de rol van stress, drugsgebruik van vrienden, uitgaan en de ouders. Haar verslag lees je hier.

 

Stages najaar 2016

lotus

Lotus Wendel heeft in het kader van haar afstudeerstage Gezondheid & Leven aan de VU Amsterdam, onderzoek gedaan naar het beweeggedrag van studenten. Uit de Studentengezondheidstest is naar voren gekomen dat 33% van de studenten meer wil bewegen. Lotus onderzocht of deze groep inderdaad te weinig beweegt plus welke factoren hieraan gerelateerd zijn. Ook onderzocht zij hoe studenten gemotiveerd kunnen worden om (meer) te gaan bewegen. Resultaten vind je hier.

Stages voorjaar 2016

Eva Vroonland

Eva Vroonland heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke ondersteuningsregeling voor mantelzorgende studenten op de UvA en HvA. Ingrid Bunck heeft voor haar Bachelorsstage in 2014 onderzoek gedaan naar de gezondheid van mantelzorgende studenten en vond een lagere algemene gezondheid onder mantelzorgende studenten ten opzichte van niet-mantelzorgende studenten. Tevens vond zij onder de studenten een behoefte aan ondersteuning door de onderwijsinstelling. Eva heeft middels diepte interviews in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om mantelzorgende studenten te ondersteunen bij het combineren van hun studie- en zorgtaken.

Truus Hooiveld

Truus Hooiveld heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van vrouwelijke studenten over een online keuzehulp van anticonceptie. Uit onderzoek blijkt dat 21% van de Nederlandse vrouwen niet geheel tevreden is met haar keuze van anticonceptie. Een online keuzehulp zou kunnen helpen deze tevredenheid te vergroten. Joyce Molenaar heeft tijdens haar bachelorstage bij Studentenartsen Oude Turfmarkt in 2014 onderzoek verricht naar welke behoeftes vrouwelijke studenten hebben betreffende een keuzehulp voor anticonceptie. Truus Hooiveld heeft deze keuzehulp ontwikkeld en daarna onderzocht of vrouwelijke studenten tevreden zijn met de keuzehulp. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de keuzehulp voldoet aan de eisen van studenten, om ze zo veel mogelijk tegemoet te komen in hun behoeftes

Nina Doodkorte

Nina Doodkorte heeft onderzoek gedaan naar barrières en beslechtende factoren voor het zoeken van professionele hulp door patiënten van de praktijk die dyspareunie (pijn bij het vrijen) ervaren. Ook keek ze of de barrières die patiënten denken te vinden bij de huisarts, werkelijk zo door de huisarts ervaren worden. De informatie betreffende barrières en beslechtende factoren is verkregen met behulp van een vragenlijst; een vragenlijst voor de patiënten en een vragenlijst voor de huisartsen van de praktijk. Haar rapport vind je hier.

Elke Bronkhorst

Elke Bronkhorst heeft onderzoek gedaan naar de informatiebehoeftes van studenten die gezondheidsinformatie op het gebied van medische problematiek en op het gebied van de huisartsenpraktijk op het internet zoeken. Tevens is gekeken naar het informatie zoekgedrag van deze groep. Dit met als doel de website van Bureau Studentenartsen te kunnen evalueren en mogelijk suggesties voor aanpassingen te kunnen doen. Haar rapport vind je hier.

 

Camille ten VeldenCamille ten Velden evalueerde de e-tool (stroomdiagram) die ontwikkeld is voor herhaalde urineweginfecties bij vrouwen. Deze tool maakt het mogelijk dat vrouwen niet naar de praktijk hoeven te komen voor urineonderzoek. Zij onderzocht welke factoren er aan bijdragen dat sommige vrouwen de tool wel gebruiken en anderen niet. Daarnaast is onderzocht of de gebruiksters, huisartsen en assistenten tevreden zijn over de veranderde dienstverlening. Haar rapport vind je hier.

Brian TielrooijBrian Tielrooij deed een literatuurstudie naar de mogelijkheden die eHealth biedt voor huisartsen en praktijkondersteuners op het gebied van problematisch alcoholgebruik. Ruim 80% van de Nederlandse bevolking consumeert alcohol, met een gemiddelde consumptie van 8,1 liter alcohol per jaar per hoofd van de bevolking. De studentenpopulatie voert hierbij de boventoon. eHealth heeft de potentie om de kwaliteit, efficiëntie, veiligheid en kosteneffectiviteit van de zorg verder te vergroten. A narrative review of effectiveness lees je hier.

Stages 2015

IvonneIvonne Heideman heeft een protocol ontwikkeld voor onderwijssleutelfiguren van de UvA en HvA, zodat zij studenten met een suïcide risico tijdig kunnen herkennen en weten welke stappen ze vervolgens moeten ondernemen. Haar verslag vind je hier.

 

 

EvelineEveline Smit heeft onderzoek gedaan naar hoe eHealth applicaties studenten sterker kunnen maken in het zoeken van hulp voor verborgen gezondheidsklachten. Haar rapport vind je hier.

 

 

JosefienJosefien Kleijweg heeft onderzoek gedaan naar hoe studenten die enige vorm van seksueel misbruik (hebben) ervaren, op een zo goed mogelijke wijze doorgesluisd kunnen worden naar voor hen relevante hulp. Dit met het oog op een mogelijk betere kwaliteit van leven voor de student en mogelijk betere studieresultaten door de verbeterde lichamelijke en mentale staat.  Haar verslag vind je hier.
Er wordt nog aan een wetenschappelijk artikel over dit onderwerp gewerkt.

Astrid

Astrid Konijn heeft de recent ingevoerde ‘‘web-agenda’’ onder patiënten en medewerkers geëvalueerd, waarbij o.a. de voor-en nadelen van de online afspraak module ten opzichte van telefonisch gemaakte afspraken zijn onderzocht. Haar verslag vind je hier.
Er is over de webagenda een artikel verschenen in Huisarts en Wetenschap.

 

KimKim Francken heeftonderzoek gedaan naar de hulpbehoeften van studenten met een eetstoornis en naar hoe deze studenten het snelst en het best opgespoord kunnen worden. Haar rapport vind je hier.

 

 

Stages 2014

Pascal CollardPascal Collard is in februari 2014 begonnen aan zijn onderzoek i.h.k.v. zijn masterstage Management, Policy Analysis & Entrepreneurship in the Health and Life Sciences (MPA). Hij onderzoekt hoe studenten met een beperking de weg kunnen vinden naar voorzieningen die hier voor zijn. Pascal heeft zijn stage met succes afgesloten, zijn rapport vind je hier.

 

Danuta MazurelDanuta Mazurel Heeft onderzocht hoe vaak studenten al dan niet serieus aan zelfmoord denken. Wat zijn de risicofactoren en hoe spoor je die op. Ook worden er workshops georganiseerd voor studentendecanen en studieadviseurs van de HvA en de UvA. Haar rapport vind je hier.

 

 

Ingrid BunckIngrid Bunck heeft onderzoek gedaan naar studenten die mantelzorg verlenen. Hoe vaak komt dat voor, wat doen die studenten dan precies en wat voor effect heeft dat op het welbevinden en de studie. In de internationale literatuur is hier vrijwel niets over bekend. Haar onderzoeksverslag vind je hier.

 

 

Joyce MolenaarJoyce Molenaar heeft onderzocht op welke rationele en mogelijk irrationele gronden studentes kiezen voor een bepaalde vorm van anticonceptie. Een van haar producten is een analyse van het fenomeen keuzehulp om tot een verantwoorde afgewogen keuze te kunnen komen. Haar rapport vind je hier.